Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ТАСВИРА“ ЕООД

С информацията предоставена по-долу, имаме за цел да Ви разясним как и защо обработваме личните Ви данни, колко време ще ги съхраняваме, на кого може да ги предадем, както и какви мерки за защита сме предприели. Политиката се прилага по отношение на всички видове обработване на лични данни, както в магазина ни, така и при извършване на регистрация, продажба и обслужване чрез онлайн магазина ни.

I. Информация за Администратора на данните

„ТАСВИРА “ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК BG204598465,, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, , ул. „Николаевска ” №2 4, тел:082/820033; e-mail: tasvira2017.bg@gmail.com.При обработване на лични данни, Ние следваме стриктно следните основните принципи, а именно:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработването;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

II. Лични данни
При предоставяне на услугите ни и продажбата на стоки, събираме лични данни на различни категории клиенти /субекти на данни/, които могат да бъдат обобщени в следните групи:
• физически лица, използващи услугите ни като сервиз или купуващи продуктите ни;
• роднини на клиентите ни при регистрация;
• физически лица, участващи в провеждане различни проучвания, кампании, включително в социалните мрежи;
• физически лица за целите на директен маркетинг;
• законни представители на други търговски дружества-партньори;
• посетители в нашият магазин.
Описание на събираните и обработвани лични данни, може да бъде намерено по-долу. Когато съществува договорно или законово задължение, ние трябва да го спазим и да обработим личните Ви данни. В случай, че е налице такова задължение и Вие не ни предоставите при поискване изискуемите данни, Ние може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или наше законово задължение. 

III. Цели, правно основание и срокове за съхранение
1. Общи положения
1.1. Цели

Данните, които събираме от и за Вас, използваме за целите на:
• Предоставяне на услугите и продажба на продуктите ни;
• Предлагане на качествено клиентско обслужване и отговаряне на запитвания;
• Анализиране и подобряване услугите и продуктите ни;
• Упражняване или запазване на законовите ни права и интереси;
• Управление на социалните ни мрежи;
• Промотиране на услугите и продуктите ни.

1.2. Правни основания

Правните основания, въз основа на които обработваме лични данни алтернативно са:
• Изпълнение нормативни задължения;
• Сключване и изпълнение на договор, вкл. при преддоговорни отношения;
• Наличие на легитимен интерес;
• Защита на Ваши жизненоважни интереси;
• Вашето изрично, конкретно и недвусмислено съгласие.
1.3. Срокове на съхранение


IV. Споделяне на лични данни

Тасвира  не предоставя лични данни на трети лица, преди да се гарантира, че са взети всички технически, организационни и правни мерки за защита на тези данни, както и че има валидно правно основание. Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:
• В рамките на нашата група свързани компании на Тасвира – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме на дейността ни. Ако е нужно друго правно основание, то същото ще бъде осигурено, преди трансфера на данни;
• Доставчици на услуги – в качеството си на обработващи лични данни. Това могат да бъдат адвокатски и счетоводни кантори, одитори, куриери, превозвачи, хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори, застрахователи, организатори на събития и други. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни;
• Публични органи - предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии.
V. Автоматизирано взимане на решения

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения и/или профилиране при осъществяване на дейността ни.

VI. Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството, както и най-добрите практики от международни стандарти. В тази връзка, от Тасвира сме предприели мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от приложените мерки са:
• Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
• Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала ни за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
• Контрол на достъпа до лични данни въз основа на матрица на задълженията;
• Периодични обучения на персонала във връзка със защитата на лични данни.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни, когато това е възможно.

VII. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:
• Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;
• Право на коригиране: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;
• Право изтриването на лични данни (право „да бъдеш забравен“): имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, но доколкото са налице основанията за това;
• Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;
• Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретния тип обработка, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес. Ако на това основание обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, то ние сме длъжни да прекратим обработването;
• Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни на договорно основание или въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате предоставените от Вас лични данни да се получат от Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на друг администратор на лични данни;
• Право на възражение при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
• Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
Следва да имате предвид че не всички от посочените по-горе права са абсолютни и не винаги са приложими, като е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто и пълно разбиране на Вашето искане.

VIII. Как можете да упражните правата си?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени алтернативно по някой от следните начини:
• По електронен път на следния имейл адрес: tasvira2017.bg@gmail.com
• Лично на следния адрес: гр. Русе , ул. Николаевска  №24 .Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
• Данни за идентификация на субекта – имена и ЕГН;
• Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
• Искане – описание на искането.
Тасвира  предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Тасвира  ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Предоставяната информация във връзка с упражняването правата на субекта на данни се предоставят безплатно, освен при злоупотреба с предоставените права. В такъв случай, може да наложим разумна такса въз основа на административните ни разходи, необходими за предоставянето на информацията. Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено изрично пълномощно. Тасвира  няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично, но при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Актуализиране на политиката

Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на Тасвира  , като последно е актуализирана на 04.05.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно.
 









МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти
КАТЕГОРИИ
Колекции
Булчинска мода
Официална мода
Индивидуално шиене
Запази час
 
ПОЛЕЗНО
Блог
Поръчка и доставка
Условия за ползване
КОНТАКТИ

тел.: 082 820 033

mobil: +359 87 7148168

office@tasquira.com

Николаевска 28

7000, Русе






© 2024, Tasquira Всички права запазени.